KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Zárójelentés - soproni 8774/17 helyrajzi számú ingatlan

Amely készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Sopron, Fő tér 5. szám alatti hivatalos helyiségében 2008. július 17-én 10:00 órai kezdettel megtartott pályázati értékelés ügyében

Tárgy:    a soproni 8774/17 helyrajzi számú ingatlanra építendő önkormányzati bérlakásokat tartalmazó lakóépület tervezésére Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiírt meghívásos építészeti tervpályázat pályaműveinek bírálata, értékelése1.    A tervpályázat tárgya és célja:

a)    A tervpályázat jellege:    meghívásos
b)    A tervpályázati eljárás:    egyszerű
c)    A tervpályázat titkos

2.    A lebonyolítás rövid ismertetése, a beérkezett pályaművek száma, állapota

A pályaművek postára adásának határideje 2008. július 14-e, 24:00 óra volt. A Bíráló Bizottság, melynek tagjai a mellékelt jelenléti íven szerepelnek, 2008. július 17-án 10:00 órakor kezdte meg munkáját.

A pályázatra a felkért, öt pályázó mindegyike pályaművet nyújtott be sértetlen borítékban, zárt csomagolásban. A Bíráló Bizottság ennek megállapítása után kezdte meg a benyújtott anyagok bontását, a pályaművek vizsgálatát és bírálatát. A kibontás és vizsgálat folyamán megállapította, hogy a titkosságot sértő jelzés a pályaművek egyikében sem szerepel.

A bírálat jegyzőkönyve tartalmazza a pályaművek ajánlási ragszámát, a beérkezett csomag tartalmát, a postára adás és a beérkezés időpontját.

3.    A pályaművek értékelésének szempontjai

1.    Gazdaságos, egyszerű, megépíthetőség
2.    A környezet aránytalan terhelése nélkül a legnagyobb lakásszám biztosítása
3.    A tervezett épület jellegével, megjelenésével illeszkedjen a többféle építészeti karakterű terület találkozásánál található környezetbe, egyfelől a városias, szabadon álló, magas, zöldbe ágyazott épületei, a többszintes, zárt térfalat képező lakóépületek közé, másrészt a laza, kertvárosias, szabadonálló, szórt beépítésű villák környezetébe.
4.    Az új épület megjelenésével gazdagítsa az épített környezet építészeti értékeit.


4.    A Bíráló Bizottság általános értékelése, ajánlások

A Bíráló Bizottság a terveket értékelve megállapította, hogy a pályázat eredményes volt. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata megfelelő számú, különböző építészeti javaslatot kapott a lakóépület megvalósításához. A Bíráló Bizottság a továbbtervezéshez az alábbi ajánlásokat adja.

Környezethez való igazodás:

A tervpályázat tanulsága, hogy többféle módon, akár magas építészeti színvonalon is meg lehet közelíteni a sajátos környezet építészeti, morfológiai és klimatikus adottságaihoz való alapvetően fontos és szükséges alkalmazkodás kérdését. A felvonultatott változatok közül a legsikeresebb az a pályamű volt, mely az eltérő karakterű területek találkozásánál önálló, szuverén, egyik mintához sem szolgaian alkalmazkodni kívánó, öntörvényű épület megépítését javasolta.

A többféle, tetszetős és érvekkel alátámasztott beépítési struktúrák közül is az egységes, homogén kompozíciós egység bizonyult a legszerencsésebbnek.

Alaprajzi rendszerek tekintetében az egyszerű, de többféle igényt kielégíteni képes struktúrákat ítélte a Bíráló Bizottság a legkedvezőbbnek, az oldalfolyosós rendszerekkel szemben a fogatolt rendszer látszik az adott körülmények között kedvezőbbnek.

A javasolt lakások tekintetében a minimál-lakások, garzonlakásokkal szemben a magasabb igényszintet kielégítő, de gazdaságos lakásokat ítélte a bizottság megfelelőbbnek. Ennek figyelembe vételével az is kirajzolódott, hogy az ideális lakásszám a 20-24 lakás körül határozható meg.

A gépkocsik elhelyezése ügyében a komplett mélygarázs létesítése nem tekinthető gazdaságos és az adott geográfiai-hidrológiai viszonyok között kockázatmentesnek, ugyanakkor a gépkocsik értékére és a használat komfortjára tekintettel ebben a tekintetben valamiféle védett elhelyezés okvetlenül indokolt és kívánatos.

A javasolt épület tartószerkezeti rendje akkor ideális, ha egyszerű és mégis nagy flexibilitást biztosít. A kor követelményeit követve az is elvárható és üdvözlendő, ha az épület megformálását, megszerkesztését egyfajta energiatudatos gondolkodás, megközelítés határozza meg. Az épület megjelenése is elsősorban ezt az elvet kell, hogy megjelenítse, karakterét meghatározó elemei nem valamiféle elvont esztétikai megfontolásból vezethető le, hanem az energetikai rendszer sajátosságaiból kell származzon.

5.    A pályaművek részletes bírálata:

1.    számú pályamű

Szimpatikus, jó a terephez igazodó tömegtagolás. Szellemes gépkocsi-elhelyezés, a terepadottságok kihasználásával, a tágas, fedett-nyitott kialakítással, az akár többcélúan hasznosítható burkolt garázsszinti területekkel. Ezzel a megoldással mintegy kétszintes kertet hoz létre.

Érdekes a nyugati lezáró tömb kihúzása a telekhatárra. Ezzel átvezeti a szemet a magas házakról az alacsonyabb tömegekre, de nagy, nyílás nélküli tűzfal jellegű felületet hoz létre.

Lakásai mind területi kínálatában, mind számban megfelelőek, szerkezete egyszerű, gazdaságos.

Sajnálatos módon nem használja ki a keresztszárnyak adta tájolási előnyöket, túl sok az északi szoba és túl zártak a jó tájolású homlokzatok.

A keresztszárnyak törtvonalú lezárása nem szerencsés, a hosszárny déli emeleti homlokzatai sematikusak, elnagyoltak, nem érik el a tömegalakítás színvonalát. Sajnos nem sikerült kihasználni a jó tömegalakításban rejlő lehetőségeit a homlokzatképzés során.

Műleírása elnagyolt lés kevés információt nyújt az elképzelés egyéb műszaki vonatkozásairól.

A Bíráló Bizottság az 1. számú pályaművet 100 000 Ft meghívási és 300 000 Ft összegű 3. díjban részesíti.

2.    számú pályamű

A terv fő célkitűzése, hogy választ, megoldást találjon a három, eltérő karakterű terület határán létesítendő épület építészeti megformálásának kérdésére. Ehhez gondos környezetelemzést végez, feltárja a tereplejtés, tájolás, megközelíthetőség, kertépítés alapvető szempontjait. Elemzése végeredményeként két, közel egyforma megjelenésű, önállóan is értelmezhető pince + földszint + 3 lakószint épülettömeget helyez el a telken. A környezet tág határok között mozgó magassági tagozódását a tervezett épülettömegeken belül is megjeleníti a felső szintek fokozatos visszahúzásával. Az így létrejött megoldást a Bíráló Bizottság mégis kedvezőtlennek, túlzóan formalistának, egyben építési – fenntartási szempontból is gazdaságtalannak ítéli. Az épülettömeg fő befoglaló vázát túlhangsúlyozza, túllépve ezzel a magassági szabályozás 7,5 m-es határértékét is, túlépíti a telket. Szintén tévesnek ítélhető a nagy lakásszám: sok kicsi, rossz belső elrendezésű lakást vonultat fel, egyben nagy parkolási igényt generál. Ezt a parkolási igényt nem tudja konzekvensen kielégíteni, bár mindkét épülettömeg alatt nagy teremgarázst tervez. Még további előkerti, szabadtéri parkolásra is szükség van.

A visszahúzott felsőbb szintek lakásai nagy terasztetőkkel, költséges műszaki megoldásokkal készülnek, de a lakások nagysága és belső elrendezése nincs szinkronban ezzel a látszólag nagyvonalú eleganciával.

Az általános emeleti alaprajz is kifogásolható, amennyiben négy lakás-bejárat szorul a lépcsőkar közelébe. A nagy lakásszám és a kívánatos és a kívánatos magassági határokat meghaladó épülettömeg ellenére felvonóról nem gondoskodik és a földszinti lakások akadálymentes megközelítése sem lehetséges.

Homlokzatképzése konzekvens, de nem hordoz újszerű, innovatív elemeket. Műszaki megoldásai átlagosak, hiányolható az energia-tudatos, ökologikus szemlélet. A pályamű teljesíti a kiírás alapvető követelményeit.

A Bíráló Bizottság a 2. számú pályaművet 100 000 Ft meghívási díjban részesíti.


3.    számú pályamű

A pályamű az alaprajzot három, az épülettömeget két egységre bontja. Az épületegyüttesnek az 1960-as évek építészetére jellemző karaktert ad: a kocka formájú, magasabb tömeghez kis hajlású, magastetővel fedett, alacsonyabb tömeget társít. Törekszik az átmenet megoldására a középmagas és villaszerű beépítés között, de az épülettömegek választott aránya, méretei ezt nem szolgálják. Az épület alá tervezett mélygarázs a tervezett formában túlságosan költséges megoldás. A pályaterv nem veszi figyelembe a telek változó szint-adottságait, inkább vízszintes terep beépítésére alkalmas. Az északi függőfolyosós megoldás hőtanilag és a használatot tekintve kedvezőtlen, a lépcsőház megközelítése a bejárat irányából bonyolult. A lakásalaprajzok változatosak, de vitatható a zsákszobás hálók alkalmazása. Az anyagok és szerkezetek szokványosak, a betoncserép-fedés és lapostető együttes megjelenése kevéssé szerencsés. A pályaterv nem tartalmaz említésre méltó, új ötleteket, a tervezett épület nélkülözi az egyedi karaktert.

A pályaterv teljesíti a kiírás alapvető követelményeit, ezért a Bíráló Bizottság a 3. számú pályaművet 100 000 Ft meghívási díjban részesíti.


4.    számú pályamű

Egyszerűen és pontosan formált épületet mutat be a pályamű, mely tagolt tömegével, a terep emelkedését pontosan és érzékenyen követő pozícionálásával természeti épített környezetébe megfelelően illeszkedik. A kétfajta homlokzati felületképzés a tömegalakítást jól követi és hangsúlyozza, a fa felület természet-közelisége a tájhoz, a látszóbeton felületek a szomszédos nagypaneles épületekhez szerencsésen igazodik.

Az egyértelmű és karakteres lapostetős megformálás szintén szerencsés döntés. Az épület funkcionális szempontból jól szerkesztett, a lakásalaprajzok érdekesek. A flexibilis kialakítás dicséretes elhatározás és alapelv, kár, hogy a javasolt megoldás ezt az elvet csak néhol vitatható kompromisszumok árán valósítja meg. (pld. a nagylakás nappalija kisebb, mint a kicsié…)

A tervezett lakások száma megfelelő, a hely adottságaival arányos.

A megújuló energiaforrások egyes elemeinek alkalmazása helyes és üdvözlendő gondolat, de az épület egészének energia-tudatos megformálásával a pályamű adós marad.

Hiányérzetet hagy maga után az épület megformálásának, megjelenésének kevéssé innovatív, ambiciózus jellege, inkább a tradicionális, szokásos építészeti megoldásokat látjuk visszaköszönni.

Amennyiben egy önkormányzati lakásépítési akcióval szemben támasztható olyan igény, hogy az példaadó és előremutató legyen, erre a kívánalomra a pályamű válasza kissé rutinszerűnek tűnik.

Az egyebekben magas építészeti színvonalú kidolgozása, hibamentes megoldásai alapján a Bíráló Bizottság a 4. számú pályaművet 100 000 Ft meghívási és 500 000 Ft összegű 2. díjban részesíti.


5.    számú pályamű

A terv sajátos, különböző építésmódok és a természet találkozási pontján lévő telekre nem a szokásos áthidaló megoldást javasol, hanem egy önálló építészeti gesztussal egy zárt, kellemes arányú, önálló tömeget tervez.

A lakások átmenő jellegűek, így mind az É-i, mind a D-i oldalt használják a helyi klíma és a várható változások függvényében. Nagyságuk változatos, tehát mind a házaspárok, mind a többgyerekes családok számára kellemes, méltó helyeket találunk. A lakások alaprajzai általában jól kialakítottak, felszereltségük megfelel a lakás nagyságának. A közös és egyéni tartózkodás terei jól elkülönülnek. Akadálymentesen a földszinti lakások alakíthatók ki. A húsz lakáshoz négy lépcsőház elég sok, de kellemes, kényelmes megoldás, ha nem is gazdaságos.

Az épület különös, legszimpatikusabb vonása a vállalt energiatudatossága. Jól jelzi ezt a külső megjelenés zártsága, zöldbeültetettsége, zöld-teteje, a hideglevegő-csapda végiggondoltsága, a lamellákkal szabályozható homlokzatok. Az energiatudatosság megkövetelte kubus - építmény esetleges merevségét jól oldják a homlokzat végigfutó loggiái, lamellái, a tető füve, s a meghagyott kert.

A tervező nem tervezett garázsokat, csak pergolával „fedett” gépkocsi-beállókat. Hátrány, hogy az utcai homlokzat mentén a lejtőn elhelyezett pergola nem jelenik meg. A továbbtervezés során javasoljuk, hogy a földszint földbe süllyesztett részét – lehetőség szerint – használják fel garázshelyek kialakítására, s az alacsonyabb telekrészen maradjon a beálló.

A Bíráló Bizottság az 5. számú pályaművet előremutató megoldásaiért, jól vállalt, „semleges” építészeti arculatának megtervezésért 100 000 Ft meghívási és 700 000 Ft összegű 1. díjban részesíti.

6.    A pályaművek rangsorolásában résztvevők:

Elnök:            Dr. Fodor Tamás Polgármester
Társelnök:        Dr. Winkler Gábor építész
Tag:            Farkas Mária építész
Tag:            Fodróczy József építész
Tag:            Körmendy János építész
Szakmai titkár:    Kuslits Tibor építész
Jogi szakértő:    Szendreiné Dr. Vanyiska Dóra


7.    A pályaművek díjazása:


1. díj                700 000 Ft + 100 000 Ft meghívási díj
5. számú pályamű
Készítői:
A2 Építésziroda Kft.
Sopron
Szt. Mihály utca 4.
9 4 0 0
Farkas Ágnes         egyetemi hallgató           
Talasz Ramóna        egyetemi hallgató
Vajda Géza         építészmérnök
Fekete Szilárd         építészmérnök       


2. díj                500 000 Ft + 100 000 Ft meghívási díj
4. számú pályamű
Készítői:
MEANDER Sopron Építész Iroda kft.
Sopron
Paprét 38.
9 4 0 0
Supka-Kovács Tamás        építész    50%
Várhelyi Gergely        építész    50%

3. díj                    300 000 Ft + 100 000 Ft meghívási díj
1. számú pályamű
Készítői:
AREKU Tervező, Szolgáltató Kft.
Sopron,
Mikovinyi út 22.
9 4 0 0
Abdai Zsolt            építész        100%
Meghívási díj                 100 000 Ft

2. számú pályamű
Mestervonal Tervező, Fejlesztő és Beruházó Kft.
Sopron,
Ferenczy János utca 34.           
9 4 0 0
Fábiánkovits Ferenc        építész-statikus    15%
Sebestyén Tamás        építész-statikus    15%
Bártfai Tamás            építész        30%
Kiss Róbert                        30%
Fábiánkovits András                    10%
Meghívási díj                100 000 Ft

3. számú pályamű
Készitők:
Horváth Tibor             okl. építészmérnök     100%
Sopron,
Hajnóczy utca 21.
9 4 0 0

 

8.    A Bíráló Bizottság általános ajánlásai

A Bíráló Bizottság továbbiakra vonatkozó ajánlása

1.    A kiíró kössön tervezési szerződést az 1. díjban részesített pályamű készítőivel.

2.    A pályázat anyaga kerüljön nyilvános bemutatásra és szakmai vitára.

3.    A pályázat kiírója gondoskodjon a pályázat anyagának digitális adathordozón történő archiválásáról és ennek egy példányát juttassa el a Magyar Építészek Kamarája számára.


Sopron, 2008. július 17.


A zárójelentést összeállította:    Kuslits Tibor
                    szakmai titkár


A zárójelentést hitelesítette:    Dr. Winkler Gábor
                    Elnök


Létrehozás időpontja: 2008-07-31 20:57:37
Utolsó módosítás időpontja: 2008-08-12 11:27:25
Cimkék: archív, tervpályázat, pályázat; Beküldő: archív weboldal
Megtekintések száma: 16878
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=45697