KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

SZEGED, SZÉCHENYI TÉR REKONSTRUKCIÓ - ÚJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

1. ELŐZMÉNYEK:

A Szeged, Széchenyi tér rekonstrukciója céljából a 2017. november 2. - 2018. május 2. közötti időszakban tervpályázati eljárás került lefolytatásra. A bírálóbizottság döntése alapján továbbtervezésre javasolható pályamű nem érkezett be, a szakértőkből álló testület új eljárás lefolytatását javasolta.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a bírálóbizottság javaslatát elfogadva – módosított tervezési programmal és pályázati feltételekkel – a Szeged, Széchenyi tér rekonstrukciója tárgyában új tervpályázati eljárást folytat le.

2. A TERVPÁLYÁZAT TÁRGYA ÉS CÉLJA:

Szeged, Széchenyi tér rekonstrukciója tervezőjének kiválasztása. A tervezett beruházás megvalósítása Modern Városok Program keretein belül tervezett. Az Ajánlatkérő célja, hogy a pályázati kiírásban megfogalmazott tervezési programnak megfelelő, legszínvonalasabb, megvalósításra legalkalmasabb tervjavaslatot megtalálja. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a legmegfelelőbb tervjavaslat kidolgozójával szerződést kíván kötni az építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére. A tervezési szerződés a Kbt. 98. § (5) bek., valamint a Tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatása után kerül megkötésre.

A tervezésre vonatkozó szerződéses feltételeket a tervpályázati dokumentáció 5. sz. mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.

3. A TERVPÁLYÁZAT JELLEGE, FORMÁJA

A tervpályázat jellege: NYÍLT

A tervpályázati eljárás formája: ÁLTALÁNOS ELJÁRÁS

A tervpályázat: TITKOS

4. A TERVPÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:

Ajánlatot csak az a pályázó tud benyújtani, aki a www.ekr.gov.hu oldalon regisztrált az EKR Kézikönyvben rögzítettek szerint

Szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód [(310/2015. (X. 28.) 30 §. (2) bekezdés)]: A pályázónak rendelkeznie kell a Magyar Építész Kamaránál nyilvántartott, a pályázat tervezési feladatainak elvégzésére jogosító tervezői jogosultsággal.

5. A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐTÁBLÁZATA

  1. Kérdések határideje: 2018. október 8. (hétfő)

  2. Kérdésekre adott válaszok határideje: 2018. október 19. (péntek)

  3. Pályaművek beérkezésének határideje, és az EKR rendszerbe való benyújtása: 2018. november 20. (kedd) 13.00 óra

  4. Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása, 2018. december 20. (csütörtök) 10.00 óra

a tervpályázat nyilvános bemutatása: 2018. december 20. (csütörtök) 10.00 óra

  1. Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása: 2019. január 21. (hétfő)

6. A TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTUMOK ELÉRHETŐSÉGE:

Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően 2018. április 15. napjától közbeszerzési eljárások lebonyolítása a Miniszterelnökség által üzemeltetett, közbeszerzési eljárások elektronikus lebonyolítását támogató informatikai rendszer (EKR) igénybevételével történik. Ennek megfelelően az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos írásbeli kommunikáció főszabály szerint elektronikus úton, az EKR-ben történik.

Tekintettel a tervpályázati eljárásban kiadásra kerülő dokumentumok nagy méretére, ajánlatkérő a tervpályázat műszaki specifikációját és mellékleteit a csatolt dokumentumban szereplő https://file.szeged.eu/dl/?t=bdd1fdc38b0e964109fac55bb8749784 weboldalról való letöltés biztosításával teszi elérhetővé.

Az EKR rendszerbe kell feltölteni a dokumentáció mellékletében csatolt nyilatkozatokat aláírva, azonban a pályaműveket a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdés d) pontja alapján az előírt formában kell benyújtani a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 6722 Szeged, Püspök utca 9. városi főépítész titkársága címre.

7. A PÁLYAMŰVEK DÍJAZÁSA

A pályaművek díjazására és megvételére bruttó 30 millió Ft áll rendelkezésre;

A díj legnagyobb összege: bruttó 8 millió Ft;

A megvétel legkisebb összege: bruttó 1,5 millió Ft;

A Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét. A díjak és a megvételek a törvény szerinti mértékű ÁFÁ-t tartalmaznak, és adóköteles bevételek. Amennyiben a tervező magánszemély, ebben az esetben a tervek díjazása tartalmazza a kifizetőt terhelő járulékok összegét is. A pályázóknak az Ajánlatkérő egyéb költségtérítést nem fizet.

A Bíráló Bizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra, vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra, vagy (és) megvételre fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent értékűnek minősíti.

8. TERVEZÉSI PROGRAM:

Szeged város központi tere felújítása során olyan összetett szempontrendszernek kell érvényesülnie, amely során a fejlesztés együttesen meg tud felelni a történeti belvároshoz méltó műemléki szempontoknak, a mai közterület-használati elvárásoknak, a környezet- és természetvédelmi követelményeknek a közlekedési- és közműigények együttes figyelembevételével. A Széchenyi tér felújítása kapcsán a tervpályázat célja biztosítani a szakmai minőség elsőbbségét.

Magyarország Kormánya és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1151/2017.(III.20.) Korm. határozata 4. pont c) bekezdése nevesíti intézkedés szükségességét a Szeged, Széchenyi tér II. világháború előtti arculatának helyreállítása érdekében.

A tér arculatának helyreállításával a jelenlegi értékes természeti- és épített elemek nem sérülhetnek, a világháború előtti arculat visszaidézésére az összetett szempontrendszer együttes érvényesülésével (a tér szobrai, valamint értékes fás szárú növényállományának megtartásával) kerülhet sor.

A teret a környezettel egységben kezelő tervre van szükség, amely építészeti, város- és kertépítészeti, valamint környezeti javaslatokat tartalmaz a fentiekben lehatárolt közterület teljes terjedelmére. Cél az ingatlan térfaltól térfalig történő megújítása, megteremtve a lehetőségét a későbbi belvárosi felújítások során a kapcsolódó közterületek illeszthetőségére.

A tervezésnél biztosítani kell a belvárosi környezettel való összhangot, a történelmi belvároshoz, az elmúlt években megújult közterületekhez való illeszkedést (Kárász utca, Anna kút), a Kárász utca gyalogostengelyének folytatását.

A környezetrendezésnél az élhetőbb belváros megteremtése elsődleges cél: fontos szempont a meglévő zöldfelületek védelme, további fenntartható zöldfelületek létesítése, a kerékpáros- és gyalogos forgalom biztonságos közlekedését biztosító javaslatok kidolgozása.

A javaslatokat a növényegészségügyi vizsgálat eredményeinek figyelembevételével kell megadni, mely a pályázati dokumentáció melléklete.

A pályázat kiírója város- és kerttörténeti kutatást is csatol a dokumentációhoz, ez azonban nem zárja ki további kutatási anyagok felhasználását.

A fejlesztés során tervezni kell a területen lévő szobrok tisztítását, szükség esetén rekonstrukcióját.

A tér közlekedési csomópont jellegéből adódóan fontos szempont a kivitelezés ütemezett megvalósíthatósága. Olyan javaslatok kidolgozása szükséges, amely által a megvalósítás során biztosítható az intézmények folyamatos működése, azok megközelíthetősége.

A pályázat kiírója a pályázók részére a tervpályázati dokumentáció mellékleteként biztosít geodéziai felmérést, közműgenplant, a tér növényállományának egészségügyi vizsgálatát, forgalomtechnikai vizsgálatot, digitális alaptérképet, valamint kert- és várostörténeti kutatást is.

9. A TOVÁBBTERVEZÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK:

A tervezett beruházás megvalósítása a Modern Városok Program keretein belül tervezett.

Az Ajánlatkérő kötelezettséget vállal, hogy az építési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációk elkészítésére vonatkozó tervezői szerződést a Kbt. 98. § (5) bek. alapján lefolytatott közbeszerzési eljárást követően a nyertes (díjazott) ajánlattevők valamelyikével köti meg a tér finanszírozásához szükséges költségeket biztosító kormánydöntést követően.

Az összes tervezési díj bruttó 69.000.000 Ft, a Kbt. 76. § (4) bek. alapján.

A beruházáshoz az előzetes egyeztetések alapján: bruttó 3 milliárd Ft költségkeret áll rendelkezésre.

Letölthető tartalom:

Dokumentáció

 


Létrehozás időpontja: 2018-09-05 16:33:35
Utolsó módosítás időpontja: 2018-09-05 16:37:09
Beküldő: Ulrich Tamás
Megtekintések száma: 11546
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=44859