Aktuális
Változott az OTÉK a tanyák beépíthetőségére vonatkozóan

Változott az OTÉK a tanyák beépíthetőségére vonatkozóan

Az OTÉK 90/2023. (III. 22.) Korm. rendelettel elfogadott - a Magyar Építész Kamarával előzetesen nem egyeztetett - legutóbbi módosítása 2023.03.31. napján lépett hatályba.

Az azóta beérkezett észrevételek miatt a jogalkotóhoz fordulunk szakmai tájékoztatásért a tanya fogalmának ill. az új előírások egységes alkalmazásának érdekében.

1.§ Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 29. § (10) és (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (12)–(14) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Tanya a település külterületén, mezőgazdasági területen fekvő, legalább 1500 m2, legfeljebb 10 000 m2 nagyságú olyan földrészlet, amelyhez a föld mellett növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás célját szolgáló lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik. A tanya területén vendéglátást szolgáló épület is elhelyezhető.

(11) Tanyának minősül a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvény hatálybalépése előtt tanyaként az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre vagy jogi jellegként feljegyzésre került terület is.

(12) A tanya területének megengedett beépítettsége legfeljebb 30% lehet, az épület legnagyobb megengedett beépítési magassága 4,5 méter.

(13) Tanyán a mezőgazdasági termelés céljára létesített gazdasági épület vagy épületcsoport mellett legfeljebb kettő önálló lakórendeltetést tartalmazó épület helyezhető el, azzal, hogy

a) a lakórendeltetést tartalmazó épület nagysága

aa) 2000 m2-es telekméretig a (12) bekezdés szerinti beépíthetőség 45%-át,

ab) 2001 és 6000 m2-es telekméret között a (12) bekezdés szerinti beépíthetőség 35%-át,

ac) 6000 m2-es telekméret felett a (12) bekezdés szerinti beépíthetőség 25%-át

nem haladhatja meg, és

b) a tanya területe legalább 60%-ának az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló miniszteri rendelet szerinti művelési ágban kell nyilvántartásban lennie, vagy – ennek hiányában – azon többszintes növényállományból álló zöldfelületeket kell kialakítani.

(14) Új tanya létesítése esetén a (10) bekezdés szerinti lakó- és gazdasági épületet, épületcsoportot a településrendezési eszköz, településterv elfogadásától számított 2 éven belül kell megvalósítani.”

2.§ Az OTÉK 121. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az (1)–(4) bekezdésben meghatározott rendelkezésektől eltérően e rendeletnek az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletnek a tanya beépíthetőségével összefüggő módosításáról szóló 90/2023. (III. 22.) Korm. rendelettel megállapított 29. § (10)–(14) bekezdését és 111. § (1) bekezdését – a településrendezési eszköz, településterv külön módosítása nélkül – alkalmazni kell a tanyán megvalósuló építési tevékenység engedélyezésekor, bejelentésekor, azzal, hogy a településrendezési eszköznek, településtervnek a 29. § (10)–(14) bekezdésével és a 111. § (1) bekezdésével ellentétes vagy ezzel össze nem egyeztethető előírását az engedélyezéskor, bejelentéskor nem lehet alkalmazni.”

3.§ Az OTÉK

a) 29. § (3) bekezdésében a „(8) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(8), (12) és (13) bekezdésben” szöveg,

b) 111. § (1) bekezdésében a „32. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „29. § (10)–(13) bekezdése szerinti előírás, a 32. § (2) bekezdése” szöveg lép.

4.§ Hatályát veszti az OTÉK

a) 1. számú melléklet 112. pontja,

b) 2. számú mellékletében foglalt 2. táblázat B:12 és B:13 mezőjében az „és tanyás telek” szövegrész.

5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.”

 

2023. április 6.

A MÉK Terület- és Településrendezési Tagozatának gondolatai a tanyák szabályozása kapcsán az alábbi linken keresztül érhető el:
https://mek.hu/index.php?link=A_MEK_Terulet__es_Telepulesrendezesi_Tagozatanak_gondolatai_a_tanyak_szabalyozasaval_kapcsolatban